Tarihsel Sosyoloji

Tarihsel Sosyoloji Philip Abrams Tarihsel Sosyoloji yi u ekilde tan mlar Tarihsel sosyoloji ge mi ile bug n aras ndaki ili kiye evrimsel geli im emalar giydirmeye al ma meselesi de ildir Yaln zca bug ne bir tarihsel a

 • Title: Tarihsel Sosyoloji
 • Author: Elisabeth Özdalga Oktay Özel Ferdan Ergut Şerif Mardin Çağlar Keyder Ali Yaşar Sarıbay Fethi Açıkel Mehmet Genç
 • ISBN: 9789758717491
 • Page: 425
 • Format: Paperback
 • Philip Abrams, Tarihsel Sosyoloji yi u ekilde tan mlar Tarihsel sosyoloji, ge mi ile bug n aras ndaki ili kiye evrimsel geli im emalar giydirmeye al ma meselesi de ildir Yaln zca bug ne bir tarihsel arka plan tan tma meselesi de de ildir Bir yandan ki isel faaliyetler, di er yandansa toplumsal rg tlenme aras nda, zaman i inde bilin li bir bi imde in a edilmi oPhilip Abrams, Tarihsel Sosyoloji yi u ekilde tan mlar Tarihsel sosyoloji, ge mi ile bug n aras ndaki ili kiye evrimsel geli im emalar giydirmeye al ma meselesi de ildir Yaln zca bug ne bir tarihsel arka plan tan tma meselesi de de ildir Bir yandan ki isel faaliyetler, di er yandansa toplumsal rg tlenme aras nda, zaman i inde bilin li bir bi imde in a edilmi olan ili kiyi anlamaya d n k bir abad r Tarihsel sosyoloji, s reklili e sahip olan bu in a s recini toplumsal z mlemenin odak noktas haline getirir Bu s re pek ok farkl ba lamda ki isel biyografiler ve kariyerler, uygarl klar n y kseli ve k leri, devrim ya da se im gibi belirli olaylar n ortaya k ya da i i s n f olu umu ya da refah devletinin yarat lmas gibi belirli geli meler ba lam nda ele al nabilir.Elisabeth zdalga n n yorumu ise yledir Tarihsel sosyoloji, tarih ile sosyoloji aras nda ortak bir giri imi temsil eder Birlikte kullan ld klar nda bu iki disiplinin kayda de er bir sinerji yaratt fikrine dayan r Bir araya geldiklerinde, bu iki disiplin, toplamlar ndan daha fazla bir ey ifade eder Bir at lye al mas olarak Elisabeth zdalga n n nc l nde haz rlanan bu kitap, Tarihsel Sosyoloji alan nda imdiye kadar yay mlanan az say daki al malardan biridir Kitapta konuyla ilgili olarak sosyolog ve tarih iler ile yap lan s yle iler bulunmaktad r S yle iler, zellikle T rkiye nin yak n tarihine bak nda Tarihsel Sosyoloji gibi taze ve yeni bir disiplinin kendi zg n dilini nas l olu turabilece ini ve ondan nas l faydalanabilece ini g stermesi bak m ndan nemli bir belge niteli i ta maktad r zdalga, Tarihsel Sosyoloji ile ilgili uzun giri yaz s nda, bu alandaki birikimini ve derinli ini yans tarak okura genel bir er eve sunmaktad r Tarihsel Sosyoloji hangi ko ullar alt nda do mu tur Bir ustal k ve tasavvur olarak tarihsel sosyoloji disiplinini nas l d nebiliriz Yeni bilgilerin nda nas l bir yol takip edilmeli ve hangi kaynaklara ba vurulmal d r zdalga, sadece Bat daki de il, do u toplumlar ndaki farkl sosyolojik tecr belere de dikkati ekmektedir Ayr ca kitapta Philip Abrams, Norbert Elias, C Wright Mills, Marshal Hodgson, Immanuel Wallerstein Evans Pritchard ve Peter Burke gibi ustalar n bu alandaki katk lar na yer verilmektedir.

  One thought on “Tarihsel Sosyoloji”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *