Kuşbakışı

Ku bak Ku bak Serra Menekay n ikinci roman Bir pilotun g z nden Balyoz ve benzeri kumpas davalar n n perde arkas n ortaya koymaya al an bu romanda b t n yle kurgu olan bir hik ye ger ek bir zemin zerine ot

 • Title: Kuşbakışı
 • Author: Serra Menekay
 • ISBN: 9786058337039
 • Page: 102
 • Format: Paperback
 • Ku bak , Serra Menekay n ikinci roman Bir pilotun g z nden Balyoz ve benzeri kumpas davalar n n perde arkas n ortaya koymaya al an bu romanda b t n yle kurgu olan bir hik ye ger ek bir zemin zerine oturtularak aktar l yor Ku bak Balyoz gibi isimli davalarla T rk Ordusuna kurulan kumpasa ad gibi ku bak bakmay ama layan bir roman S r kleyici bir kurgun Ku bak , Serra Menekay n ikinci roman Bir pilotun g z nden Balyoz ve benzeri kumpas davalar n n perde arkas n ortaya koymaya al an bu romanda b t n yle kurgu olan bir hik ye ger ek bir zemin zerine oturtularak aktar l yor Ku bak Balyoz gibi isimli davalarla T rk Ordusuna kurulan kumpasa ad gibi ku bak bakmay ama layan bir roman S r kleyici bir kurgunun nderli inde, yak kl pilot G ksel G l n n bak a s yla onun dilinden anlat lan bu hik ye asl nda 2009 2016 y llar aras nda T rkiye nin i inden ge ti i s rece de bakt a dan k tutuyor Kitab n i inde s z konusu d nemde yay mlanan kitaplara, k e yaz lar na ve gazete man etlerine at flar yap larak lkenin ge ti i s re detayland r l yor Bu anlamda kitap okura kumpas davalar n n s re leri hakk nda iyi bir zet sunuyor Bunu bir roman kurgusuyla anlat yor olmas esere ak c l k ve s r kleyicilik zelliklerini kazand r yor T m bunlar n yan s ra kitapta bir travma ile k t r m kalan gen bir hastan n neler ya ayabilece ini, t bbi tedavilerin ayr nt lar n , psikolojik destek tedavilerinin yerini, yeniden aya a kalkabilmenin zorluklar n dan manlardan al nan destek ile yak ndan ve detayl olarak g rebiliyoruz Kitap bu y n yle titiz bir g zlem, ayr nt l bir al ma ve sayg n bir bilgi birikimi bar nd r yor.Yazar m z Serra Menekay Ku bak n yle zetliyor T rk Hava Kuvvetleri nde ok ba ar l bir pilot olan ste men G ksel G l , hakk ndaki dedikodular ve kariyerindeki k t gidi y z nden zor g nler ge irmektedir Bu d nemde talihsiz bir de kaza ya ar ve kulland u a son anda indirerek kurtarmay ba arsa da kendisi k t r m kal r Tekrar aya a kalkabilmek i in girdi i uzun tedavi s reci G ksel e ilk kez ba na gelenler zerinde d nme ve perde arkas n g rme f rsat verir Bir pilot olarak manzaraya hep en tepeden bakma al kanl olan G ksel, sadece kendi ya am yla s n rl kalmayarak b y k resme odaklan r ve T rk Silahl Kuvvetleri ni hedef alan t m davalar n ard ndaki hain plan zmeye al r Bu bulmacan n i inde ak ll ve kararl kad nlar n yard m yla ad m ad m ilerleyen G ksel e sevgi, umut ve a k e lik etmektedir.Elinizden b rakamayaca n z bu romanda yurtsever bir sava pilotunun g z nden 2009 2016 s recindeki T rkiye ye ve bu d nemde Balyoz ve benzeri davalarla t pk roman n kahraman gibi k t r m b rak lan T rk Ordusuna kurulan kumpasa Ku bak bakma ans n yakalayacaks n z Ku bak hakk nda Say n Sunay Ak n ve Orhan Bursal n n de erlendirmeleri yle Yak n tarihimizde ya ad m z, lkenin ba kl k sistemini kertmek i in yap lan sald r lar edebiyat n etkileyici, ak c ve s r kleyici dilini ustal kla kullanarak aktar yor bizlere, Serra Menekay Tarihin en b y k haks zl klar n n ya and s zde davalarda lkesini savunan subay ve astsubaylar n kararl l , pilotun u a n terk etmemesindeki u duyarl nda k yor kar m za S z vermi tim anneme, benim u a m d meyecek demi tim Sunay AKIN Dr Serra Menekay, ya ad m z s recin bir k sm n , Balyoz la kurulan kumpas ve benzer davalar , ustaca bir kurguyla yazm mrendim Orhan BURSALI Bizzat Balyoz Davas karanl n ya am E T mg Ahmet Yavuz un yorumlar ise u ekilde Asl nda karanl k ve a a l k bir d nemi apayd nl k yapm yazarOkuyun derim Hem de mutlaka A k, anla l r ve ar bir dille yaz lan bir kurgu etraf nda insanile tirilen bu muhte em Balyoz roman n okuman z neririm T m bu yorumlardan sonra bize de fazla bir ey s ylemek kalm yor.

  One thought on “Kuşbakışı”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *