Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi

Osmanl dan Y zy la Bas n Tarihi B t n d nyada yasama yarg ve y r tmeye ek olarak erk kabul edilen bas n yaz l yla gazete dergi ba layan teknolojisini y zy lda s zl radyo g rsel tv ve nihayet elektronik bilgisayar y ntemlerl

 • Title: Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi
 • Author: Orhan Koloğlu
 • ISBN: 9756461330
 • Page: 113
 • Format: Paperback
 • B t n d nyada yasama, yarg ve y r tmeye ek olarak 4 erk kabul edilen bas n, yaz l yla gazete, dergi ba layan teknolojisini 20 y zy lda s zl radyo, g rsel tv ve nihayet elektronik bilgisayar y ntemlerle zenginle tirerek toplumlar bilgilendirmede rol n peki tirmi tir.Bat n n R nesans a temel olu turan Kitap K lt r ne ek olarak geli tirdi i Gazete K lt r , bizde iseB t n d nyada yasama, yarg ve y r tmeye ek olarak 4 erk kabul edilen bas n, yaz l yla gazete, dergi ba layan teknolojisini 20 y zy lda s zl radyo, g rsel tv ve nihayet elektronik bilgisayar y ntemlerle zenginle tirerek toplumlar bilgilendirmede rol n peki tirmi tir.Bat n n R nesans a temel olu turan Kitap K lt r ne ek olarak geli tirdi i Gazete K lt r , bizde ise a da la man n ve fikir olu turan d n rlerimizin temel arac olmu tur.Toplumumuzun geli me s reci ve gelece e y neli i konusunda sa l kl bir de erlendirme i in bas n tarihimize gazeteci an lar yerine bu a dan bakmak gerekir Kitab m z bu ama la haz rlanm t r.

  One thought on “Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *