Lietuvos verslo istorija

Lietuvos verslo istorija iemet minime atkurtos Lietuvos valstyb s dvide imtmet Pana ar kiek trumpesn gyvavimo laik skai iuoja ir dauguma alies verslo moni Nedaugelio j istorija nusit sia kelet de imtme i praeit ir tik viene

 • Title: Lietuvos verslo istorija
 • Author: Darius Baronas Aelita Ambrulevičiūtė
 • ISBN: 9789986709701
 • Page: 434
 • Format: Hardcover
 • iemet minime atkurtos Lietuvos valstyb s dvide imtmet Pana ar kiek trumpesn gyvavimo laik skai iuoja ir dauguma alies verslo moni Nedaugelio j istorija nusit sia kelet de imtme i praeit , ir tik vienet praeito am iaus pirm j pus.Neturime iandien veikian i kompanij , kurios gal t did iuotis dviej , trij imtme i ar dar senesne tradicija Vien jau iemet minime atkurtos Lietuvos valstyb s dvide imtmet Pana ar kiek trumpesn gyvavimo laik skai iuoja ir dauguma alies verslo moni Nedaugelio j istorija nusit sia kelet de imtme i praeit , ir tik vienet praeito am iaus pirm j pus.Neturime iandien veikian i kompanij , kurios gal t did iuotis dviej , trij imtme i ar dar senesne tradicija Vien jau tai rodo, kokia permaininga, staigi l i kupina m s kra to istorija Vis d lto, nepaisant toki l i , m s alies mon s vis laik gyveno, k r , verslavo K r tas tradicijas ir sampratas, kurias mes patys kartais to nesuvokdami remiam s Jas pa inti ne tik m s priederm , bet ir stipryb s altinis Juk nema a dalis iandieninio m s visuomen s bla kymosi kyla i to, kad jau iam s tarsi savo verslo ir apskritai bendrab vio tradicijas kuriantys nuo nulio, tu ioje vietoje O juk taip n ra alies istorijai, ypa politinei, pastaruoju metu skiriama gana daug d mesio Ta iau iki iol nebuvo apibendrinan i verslo istorijos tyrin jim I dalies tai galima suprasti Per am ius verslo formos kito, kas iandien yra verslas, prie imtmet , net prie de imtmet apskritai neegzistavo o kas prie kelet am i buvo pats pelningiausias verslas, moderniojoje visuomen je b t laikoma reketu, pl ikavimu kolektyvin s mon yra linkusi primesti praei iai savo laiko moral s normas Lietuvos verslo istorija pirmas bandymas u pildyti t sprag Knygoje pirm kart pasi i r ta t kstantmet Lietuvos istorij vienu specifiniu verslo, verslumo pj viu Derinant mokslin tikslum ir pla iajam skaitytoj ratui prieinam pasakojim analizuojama, kaip am iams b gant kito lietuvi verslo tradicijos, kokie veiksniai formavo alies materialin s kult ros veid.

  One thought on “Lietuvos verslo istorija”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *