Atatürk ve Ulusal Dil

Atat rk ve Ulusal Dil Atat rk y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay a da uygarl n

ATATRK, CUMHUR YET VE ULUSAL D L M Z Mehmet Arslan ATATURK UN ULUS VE ULUSAL DiL ANLAYl I Kurtulu mucadelesinde baladg Mayslarda yeni bir ulus yaratmak fikrini aklina koyan AtatOrk, dilin ulusu ve ulusallg be lirleye n ogelerden birisi ve en onemlisi olduguna inanyordu. Atatrk ve Cumhuriyet Konulu Ulusal Resim Yar mas Nov , Atatrk ve Cumhuriyet Konulu Ulusal Resim Yar mas Sergisi. MEB ynetmeli i de i tirdi Atatrk ve Milli bayramlar Milli E itim Bakanl Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yap lacak Trenler Ynetmeli i ile Belirli Gn ve Haftalar izelgesi nde de i ikli e gitti Mili bayramlar izelgede yer al rken, Kutlu Do um Haftas kald r ld. ATATRK LKELER VE NKILAP TAR H , ULUSAL GVENL K Adalet Bakanl , Uzla t rmac S nav , Sa l k Bakanl ve di er bakanl klara ait grevde ykselme s nav konu anlat mlar , mlakat sorular ve denemeleri, Atatrk, Trkiye ve Sun Yat Sen ulusal Boxer ayaklanmas bu gn in de ulusal bilin ve buna ba l olarak ulusal birlik ve gvenlik alg s n n ekillendirilmesinde ok nemli bir yer tutar N DE M LL DEMOKRAT K DEVR M de ba layan XinHau Devrimisonunda imparatorluk ve Qing Manu hanedan y k l r Sun Anayasa, Atatrk ve Trk Milleti ulusal Anayasa daki Trk, Trklk, Trk Milleti, Atatrklk ve e itim ile ilgili maddeleri inceledim Anayasa btn ki i ve kurumlar ba layan temel metin oldu undan a a daki maddelerin zellikle yneticiler ve iktidar muhalefet taraf ndan bir kez daha okunmas n n faydal olaca n de erlendiriyorum. Ulusal Tarih Home Facebook Arkas ndan Gel, gitme kad n ark s n istedi ve ben ark ya ba lamadan, bu kad n laf beni rahats z ediyor, biraz kaba olmu , bu ba ka bir ekilde ifade edilemez miydi dedi Ben de gftenin bu ekilde olmas gerekti ini uygun bir ekilde savundum Peki, kabul dedi. lk retim S n f rencilerinin Atatrk Alg s , Atatrk lk retim S n f rencilerinin Atatrk Alg s , Atatrk ve Atatrklk retiminin Nitel Olarak De erlendirilmesi Ulusal S n f retmenli i E itimi Sempozyumu, Atatrk Ve Ulusal Egemenlik dersmatik M Kemal de ulusal egemenlik fikri Samsun a kt May s nda do mu de ildir Ulusal Egemenli e dayal Cumhuriyet lks onda genli inden beri vard r Demokrasi benim karakterimdir diyen Atatrk n hem genel yap s nda hem de tm d nce ve szlerinde demokrasi en ba ta gelen gesidir. Atatrk n Nisan ile ilgili etkileyici szleri ve Aziz milletimizin yokluklar ve glkler ierisinde istiklal mcadelesinde gsterdi i azim ve kararl l k, bugn daha a da bir Trkiye iin ortaya koydu umuz aban n da ilham kayna d r Nisan Ulusal Egemenlik Ve ocuk Bayram n z Kutlu Olsun Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve erefidir.

 • Title: Atatürk ve Ulusal Dil
 • Author: Şerafettin Turan
 • ISBN: null
 • Page: 229
 • Format: None
 • Atat rk, y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay , z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay , a da uygarl n gerektirdi i t m kavramlar kar layacak zenginli e ula t rmak ve anlamay ve anla may kolayla t rarak ulusal k lt r m z y celtmeyi ama edinmi tir.Kitapta Atat rk Atat rk, y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay , z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay , a da uygarl n gerektirdi i t m kavramlar kar layacak zenginli e ula t rmak ve anlamay ve anla may kolayla t rarak ulusal k lt r m z y celtmeyi ama edinmi tir.Kitapta Atat rk n bunlar nas l ger ekle tirdi i ve bu konuda yap lan al malar anlat lmaktad r.

  One thought on “Atatürk ve Ulusal Dil”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *