Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)

T rkiye de Kad n zg rl ve Feminizm J n T rk Devrimi yle birlikte zg rl kten e itli e ulusla madan laikli e g ndemdeki t m temel d n mler bir anlamda kad na odaklanm t Ge mi te kad n aile nin bir par as yd ayr bir kimli i yoktu O

 • Title: Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)
 • Author: Zafer Toprak
 • ISBN: 9789753333221
 • Page: 434
 • Format: Paperback
 • 1908 J n T rk Devrimi yle birlikte zg rl kten e itli e, ulusla madan laikli e, g ndemdeki t m temel d n mler bir anlamda kad na odaklanm t Ge mi te kad n aile nin bir par as yd ayr bir kimli i yoktu Oysa Me rutiyet s ylemiyle kad n bireyselle iyor, bedenini alg l yor, kendine zg kimlik kazan yordu Cihan Harbi, t m d nyada oldu u gibi T rkiye de de kad n daha1908 J n T rk Devrimi yle birlikte zg rl kten e itli e, ulusla madan laikli e, g ndemdeki t m temel d n mler bir anlamda kad na odaklanm t Ge mi te kad n aile nin bir par as yd ayr bir kimli i yoktu Oysa Me rutiyet s ylemiyle kad n bireyselle iyor, bedenini alg l yor, kendine zg kimlik kazan yordu Cihan Harbi, t m d nyada oldu u gibi T rkiye de de kad n daha bir g r n r k ld Yoksulluk ile zg rl k atba gitti M tareke yle birlikte ge mi in hiyerar ik yap lar k smen kt zel ya am alan k kl d n mlere u rad Art k, geleneksel aile ili kileri zg r kad n kar s nda yetersiz kal yordu Cumhuriyet, ulus devlet in a s recinde asr kad n dan yeni g revler beklerken onu ayn zamanda zapturapt alt na ald Son kertede Cumhuriyet, biyolojik kimli ini koruyarak kad na yurtta kimli i kazand rd Kad n n 1930 lu y llarda se me se ilme hakk n elde edi i d d nyada yank uyand rmakta gecikmedi Nitekim 1935 Uluslararas Kad nlar Kongresi nin T rkiye de toplanmas n n temel gerek esi buydu Ancak Anglosakson evrelerin etkin oldu u kongre Ankara y kayg land rm , vurgulanan bar s ylemi Almanya ve talya kar s nda iktidar g durumda b rakm t Bundan b yle T rkiye de ilk feminist dalga son buluyor, kad n hareketi otuz y ll k bir uykuya yat yordu.Zafer Toprak, T rkiye de Kad n zg rl ve Feminizm adl kitab nda zg n kaynaklardan yola karak 20 y zy l n ilk yar s nda lkede toplumsal d n m n ana eksenini olu turan kad n n zg rl k m cadelesini ve kazan mlar n anlat yor.

  One thought on “Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *