Kadın Sesi Kağıda Düşerse

Kad n Sesi Ka da D erse Ne yazmak isterdiniz Yazmaya ba lamadan nce ya da yazarken rehberli e ihtiya duyabilirsiniz Bazen yan n zda birilerinin olmas n bazen yaln z olmay tercih edersiniz Bu kitap size her ikisini de sunuy

 • Title: Kadın Sesi Kağıda Düşerse
 • Author: Esra Odman İYİER Gönül ÇATALCALI Meltem RUSCUKLU Suna Güler Nalan YILMAZ Emel KAYIN Meltem ARIKAN Feyza Hepçilingirler
 • ISBN: 9786059692052
 • Page: 450
 • Format: Paperback
 • Ne yazmak isterdiniz Yazmaya ba lamadan nce ya da yazarken rehberli e ihtiya duyabilirsiniz Bazen yan n zda birilerinin olmas n , bazen yaln z olmay tercih edersiniz Bu kitap size her ikisini de sunuyor Hele de bir kad nsan z, engelleri a arak kendilerini ger ekle tiren yazarlar n ya am senaryolar ndan ilham alabilirsiniz Bu kitap ok de erli kad n yazarlar n, ba kNe yazmak isterdiniz Yazmaya ba lamadan nce ya da yazarken rehberli e ihtiya duyabilirsiniz Bazen yan n zda birilerinin olmas n , bazen yaln z olmay tercih edersiniz Bu kitap size her ikisini de sunuyor Hele de bir kad nsan z, engelleri a arak kendilerini ger ekle tiren yazarlar n ya am senaryolar ndan ilham alabilirsiniz Bu kitap ok de erli kad n yazarlar n, ba ka kad n yazarlara k olduklar bir kaynakt r Yazmaya ba lamak isteyen ve bu yolculukta olan herkesin kendinden bir eyler bulabilece i yolculu a davetlisiniz Feyza Hep ilingirler le kahve e li inde yazma deneyimlerini dinlemek ya da G n l atalcal ile mitolojinin sokaklar nda dola p edebiyat dura nda soluklanmak Aysu Erden in annesine olan vefa borcunu okuyarak ve yazarak nas l dedi ine tan k olmak ister misiniz Hande t n, edebiyat n kad n tarihinde dola an kaleminin b y s ne kap l p ge mi e yolculuk yapmay , M yesser G ner ve P nar G ner le inan lmaz bir edebiyat tarihi okumay kim istemez Reklam yazar Meltem Ruscuklu nun, 150 y ll k bir bankay 60 saniyelik bir filmle nas l anlatt n renmeye, Nalan Y lmaz n yk labirentinde dola maya ne dersiniz Kahramanlar n yazar n a rtt n Suna G ler den renip yarat c yazarl k at lyelerinin b y s n Ye im Cimcoz e sorduk Emel Kay n n pleri aras nda hik yeler yazd k Meltem Ar kan n belki de erkekler di ilerin mutasyonudur, s zlerinin arkas na tak l p gittik Yolda G lseren Engin le roman yazmaya ba lad k bahar sabahlar Ge gelmek hi gelmemekten iyidir, diyen nci G rb zatik in yazma yolculu una tan k olmak, Handan G k ek in hayal g c n n pe ine tak lmak istedik yi de yapt k Bu yolculukta Hande Baba yla d nyay boyad k, L tfiye Ayd n n yazma destan na ortak olduk zg r bir ya am, kad n ve edebiyat i in Buket Ba aran Akkaya n n dediklerine kulak verdik K br s tan gelen Mine mer in dergicili i ve yazarl hakk nda bilgi edindik Seviye Merih le l k l a bir yk n n pe inde ko mak i in, Nezihe Altu un kaleminde dinlendik Edebiyat hayat n tekrar d r, diyen i dem lker e, bir terzi inceli iyle yk lerini i leyen Nurhayat Bezgin e rastlad k yolda Semrin ahin in zihnindeki g r nt leri kovalarken, gen yk c Ay eg l Kocab ak n naifli inde solukland k Bu yolculu a kmadan hemen nce Esra Odman yier in Tuvalet Kafesine u ramay da unutmad k.

  One thought on “Kadın Sesi Kağıda Düşerse”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *