Občianky a revolucionárky

Ob ianky a revolucion rky Publik cia opisuje pr behy r znych ien ktor vstupuj do revolu n ho a ob ianskeho priestoru v r znych asov ch obdobiach na r znych miestach a v r znych historick ch spolo ensk ch a politick ch konte

 • Title: Občianky a revolucionárky
 • Author: Deborah Cohen
 • ISBN: null
 • Page: 496
 • Format: None
 • Publik cia opisuje pr behy r znych ien, ktor vstupuj do revolu n ho a ob ianskeho priestoru v r znych asov ch obdobiach, na r znych miestach a v r znych historick ch, spolo ensk ch a politick ch kontextoch.Ke sme sa rozpr vali o tom, o tame a ako o tom prem ame, ob ianky a revolucion rky sa za ali oraz viac pribli ova Nach dzali sme medzi oboma oblas ami prienPublik cia opisuje pr behy r znych ien, ktor vstupuj do revolu n ho a ob ianskeho priestoru v r znych asov ch obdobiach, na r znych miestach a v r znych historick ch, spolo ensk ch a politick ch kontextoch.Ke sme sa rozpr vali o tom, o tame a ako o tom prem ame, ob ianky a revolucion rky sa za ali oraz viac pribli ova Nach dzali sme medzi oboma oblas ami prieniky v t mach i vedeck ch pr stupoch a ako podnetn sa uk zalo ich tanie vo vz jomn ch s vislostiach Navy e, poskytn pr behom o ob iankach a revolucion rkach spolo n priestor sa javilo ako zmyslupln aj z al ieho d vodu napriek tomu, e obe oblasti sk mania s pomerne podrobne rozpracovan a z historick ch i s asn ch t di je zjavn , e utv ranie politickej subjektivity nielen ien s vis s konceptualizovan m ob ianstva aj revol ci , tieto v skumn oblasti navz jom len m lo komunikuj a zd sa, e ka d ide vlastnou cestou es vybran ch prekladov ch t di a ich usporiadanie nazna uje, o m e tak to spojenie pon knu.

  One thought on “Občianky a revolucionárky”

  1. Kniha zložená z rôznych štúdií. Mám rada, keď si zrazu uvedomujem niečo, čo som predtým vnímala len podprahovo, vďaka textu, ktorý toto niečo pomenuje. A to som zažila vďaka niektorým z týchto textov. Hoci to boli fajn štúdie, zišla by sa im väčšia zrozumiteľnosť. Je isto záslužné písať o marginalizovaných skupinách bez vzdelania a jazykovej schopnosti. Čo takto ale použiť pritom jazyk, ktorému by tieto skupiny (a aj ja) mohli porozumieť?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *