പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് | Purappettupokunna Vakku

Purappettupokunna Vakku

 • Title: പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് | Purappettupokunna Vakku
 • Author: T.P. Rajeevan
 • ISBN: 9788182661325
 • Page: 192
 • Format: Paperback
 • .

  One thought on “പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് | Purappettupokunna Vakku”

  1. വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടു മന്ദബുദ്ധിയെപ്പോലെ വിസ്മയിക്കരുത്, മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കാല്പനിക കവികളെപ്പോലെ തരളചിത്തനാകരുത്, ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ കണ്ട അരസികൻപണ്ഡിതരെപ [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *