Przekaz lampy. Pierwotne nauki zen

Przekaz lampy Pierwotne nauki zen Buddyzm zen czyli po chi sku czan pojawi si w Chinach w VII w n e i rozwija si tam a do XIII w kiedy to stopniowo zacz zanika Wci jest szeroko praktykowany w Japonii i Korei a tak e ostatnimi czasy

 • Title: Przekaz lampy. Pierwotne nauki zen
 • Author: Chang Chung-yuan
 • ISBN: 9788392463320
 • Page: 385
 • Format: Hardcover
 • Buddyzm zen, czyli po chi sku czan, pojawi si w Chinach w VII w n.e i rozwija si tam a do XIII w kiedy to stopniowo zacz zanika Wci jest szeroko praktykowany w Japonii i Korei, a tak e ostatnimi czasy ponownie w Chinach i Wietnamie Niniejsze t umaczenie podsumowuje pierwsz cz serii wydawniczej miska ry u obejmuj c okres dynastii Tang 618 907 , czyliBuddyzm zen, czyli po chi sku czan, pojawi si w Chinach w VII w n.e i rozwija si tam a do XIII w kiedy to stopniowo zacz zanika Wci jest szeroko praktykowany w Japonii i Korei, a tak e ostatnimi czasy ponownie w Chinach i Wietnamie Niniejsze t umaczenie podsumowuje pierwsz cz serii wydawniczej miska ry u obejmuj c okres dynastii Tang 618 907 , czyli z otego wieku w historii chi skiego czan Cz tej ksi ki stanowi t umaczenia wielkich mistrz w czan, wybranych z Przekazu lampy, najwcze niejszej kompilacji tekst w czan, a cz wnikliwe autorskie interpretacje i komentarze t umacza angielskiego, powsta e w wyniku ponad dwudziestu lat studi w i praktyki czan, g wnie u D.T Suzukiego oraz wiod cych japo skich mistrz w zen Nauki zawarte w ksi ce tradycyjnie sk adaj si z m w skierowanych do uczni w oraz kung an w jap koan , b d cych wyrazem wewn trznego do wiadczenia i iluminacji o wieconych os b, do wiadczenia, kt re przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, stanowi c g wn cech charakterystyczn nauk czan Ten unikalny i pi kny zbi r z pewno ci b dzie wa n pozycj w ksi gozbiorze adept w zen oraz punktem odniesienia dla wszystkich tych, kt rzy zainteresowani s pierwotnymi, autentycznymi naukami czan.

  One thought on “Przekaz lampy. Pierwotne nauki zen”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *