Svet podľa Sašu Kozaka

Svet pod a Sa u Kozaka Svet pod a Sa u Kozaka je rom n zo s asnosti ktor prostredn ctvom ironickej hyperboly s prvkami absurd n ho humoru mapuje dopad spolo ensk ch a politic k ch zmien na ivot obyvate ov krajiny v obdob p

 • Title: Svet podľa Sašu Kozaka
 • Author: Iulian Ciocan
 • ISBN: 9788081018
 • Page: 225
 • Format: Hardcover
 • Svet pod a Sa u Kozaka je rom n zo s asnosti, ktor prostredn ctvom ironickej hyperboly s prvkami absurd n ho humoru mapuje dopad spolo ensk ch a politic k ch zmien na ivot obyvate ov krajiny v obdob perestrojky a v prv ch rokoch nez vislej Moldavskej republiky Autoro vi sa podarilo vykresli nielen dan dobu, ale aj pestr paletu post v, ktor s ak misi obdobami protSvet pod a Sa u Kozaka je rom n zo s asnosti, ktor prostredn ctvom ironickej hyperboly s prvkami absurd n ho humoru mapuje dopad spolo ensk ch a politic k ch zmien na ivot obyvate ov krajiny v obdob perestrojky a v prv ch rokoch nez vislej Moldavskej republiky Autoro vi sa podarilo vykresli nielen dan dobu, ale aj pestr paletu post v, ktor s ak misi obdobami prototypov ud vo v et k ch postkomunistick ch spolo nostiach Na pr behu jedn ho z protagonistov sa autor dotkol aj problematiky h adania identity v krajine, ktor bola po druhej svetovej vojne po jej pripojen k Sovietskemu zv zu vystaven siln mu rusifika n mu tlaku V aka vecn mu, a novin rsky sporn mu t lua iv m dial gom p sob toto dielo ve mi svie o a autenticky.

  One thought on “Svet podľa Sašu Kozaka”

  1. J'ai principalement acheté ce livre puisqu'il décrit des perosnnages divers qui subissent ou profitent de la situation. Mais aussi pare que je voulais lire quelque chose d'un écrivain moldave.Je suis un peu resté sur ma faim mais je pense que le nombres de petites histoires liées étaient suffisantes pour nous conter la transition du système socialste vers un capitalisme occidental (pour faire bref) avec ses gagnants et ses perdants.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *