One thought on “Первый учитель”

 1. قصة المعلم الاول تترجم ذلك التوق والحنين الى الماضي السحيق في عمر الانسان اما قصة كفاحه فلها شأن آخر ، فلو ان احدنا رأى نفسه بالمرآة يوما ما ورأى علامات الشيب بدأت ترسم خيوطا جديدة في رأسه ووجهه حينها سيسأل نفسه ذلك السؤال الجوهري : هل يستحق كفاحنا في الحياة ان ينسينا حياتنا و [...]

 2. වසර ගණනාවකට පෙර(වයස අවු 10ක් වන්නට ඇත), පළමු වර කියවීමේදී මගේ සිත් ගත්තේ චරිත හා පරිසරය විස්තර කර තිබුණු ආකාරය යි. (view spoiler)[ මාමා: "කැමති නම් උගන්න පං, බැරිනම් පුච්චාගෙන කාපන්" අති සරලව මාමාගේ චරිතය ප [...]

 3. * Eskiden merkezi ve yerel yönetimlerle ilgili tüm idari işler sadece evraklar üzerinden yürütülürdü. Önemli belgelerimiz vişne rengi dosyalar içinde, metal dolaplarda kilitli olarak saklanırdı. Her bir dosyanın tek kopyası bulunduğundan, olası yangın tehlikelerine karşı metal dolapların üzerinde de "Yangında İlk Kurtarılacaktır" etiketi olurdu. Şayet ülkedeki atamaları yapan yetkili makamda olsaydım, Ferit Edgü'nün "Doğu Hikayeleri" ve "Hakkaride Bir Mevsim"i i [...]

 4. චිංගීස් අයිත්මාතව්ගේ Duishen නවකතාව දැදිගම වී රුද්‍රිගු විසින් “ගුරු ගීතය” ලෙස ඉතාමත්ම සුන්දර ලෙස පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. මේ පොත බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ගුරුවරුන් සහ ගෝළයන් විසින් එකසේ රසවිඳි පොත [...]

 5. I don't know to which "genre" this short story belongs. I was tempted to label it "romance", but then I didn't. And why bother? It can belong to any genre, that doesn't make any difference. The crucial thing here is, I read it, and I liked it for no clear reason.In fact, the story is too predictable, too short, too simple. The ending (the painter's talking to the readers) was awkward. Still, I liked it. It's funny that I didn't like the excerpt in our textbook back in secondary school. I was 14, [...]

 6. I got a copy of Chingiz Aitmatov’s Duishen novel as an e-book through the Facebook Group පොත් කියවන අය. I read the 35-page e-book within a day. It was easier to read as I had already read its Sinhala translation, ගුරු ගීතය. Aitmatov’s Duishen is basically a soviet propaganda novel but it allures any reader irrespective of race or creed as its theme, the emotional bond of a hardworking teacher and a talented student is universal.Duishen, an ex-revolutiona [...]

 7. قصة قصيرة بعاطفة بحجم السماء جندي عائد من الحرب الى قريته، يقرر ان يعلم صغارها على الرغم من سخرية الجميعوبعد سنينتعود الدكتوره الجامعية التيناي الى مسقط راسها:ويمر خلال الاحتفال ذكر العجوز ديوجين الذي جاء على التو حاملا برقيات للقرية، فتنتفض الدكتورة ألتيناي و تسأل مضيفها [...]

 8. "Bazen insanın, sırtından da baksan yüreğinde olup bitenleri kavrayabilirsin."Aytmatov kendi eşsiz tarzını oluşturmuş çok yönlü bir yazar. Her hikayesi eşsiz bir tablo gibi. Baktıkça bakasın, okudukça okuyasın geliyor.Hikayelerinin zenginliği ise bence, yoruma açık olmalarından kaynaklanıyor.Aşk, sevgi, bağlılık ve tabiat sevgisi o kadar canlı tasvir ediliyor ki, hayran kalmamak mümkün değil.Bu hikayesi çok kısaydı ama çok güzeldi . Değişik duyguları iç i [...]

 9. Cengiz Aytmatov, bu uzun hikayesinde Altınay ve onun ilk öğretmeni olan Duyşen'in yaşadıklarını işlemiş.Cehalet içindeki bir köyde, bir öğretmenin çocuklara eğitim vermesi ve ülkenin kalkınması için çabalaması eserin konusu.Cengiz Aytmatov'un her eserinde hisssettiğim gibi, o sıcacık anlatımı yine bana okurken çok zevk verdi.

 10. Chingiz Aitmatov's Duishen is a famous read in Sri Lanka. It's translated to both Sinhalese and Tamil. Couple of months ago, I saw the English translation and decided to buy it. The novel is narrated by an artist who is given the responsibility to convey a touching story of an orphan who for the first time ever is treated with love and respect by the teacher. The story revolves around this illiterate teacher(Duishen), his student (Altynai) and the two poplar trees standing tall like forming a li [...]

 11. මේ ප්‍රබන්ධය එතුල ම විස්තර වන හිම කුණාටුවක් වැන්න. වරෙක එය වේගයෙන් හමයි. තවත් වරෙක නැවතී, ඉතා සෙමෙන් ඉතා කුඩා, හද බඳින මිටියාවතක සුවය විඳිමින් ඒ පසුකොට යයි. එහෙත් අවසානයේ වසන්තය පැමිණෙයි.ජීව [...]

 12. The power of a little guy. Good regular people doing their regular jobs well out of the spotlight, with no expectation of acknowledgment. Play your little part and move on without much noise.

 13. “I did not forget the past, no, I couldn’t have forgotten it, I sort of drifted away from it.The thought of those small springs in the mountains comes to mind. A new road is made, the path leading to the spring is forgotten, wayfarers go there for a drink of water more and more rarely, and gradually it becomes overgrown with mint and brambles. And soon you wouldn’t notice there was a spring there at all. Only once in a long while, on a very hot day, someone will remember its there, turn of [...]

 14. Beneath the politics and the propaganda, there lies a story which could be found relevant even today.In places with war , poverty and discrimination , any child would be glad to have a "Duishen" who would bestow upon them the gift of Education against all odds. While reading , I thought about the girls in Afghanistan and Nigeria who are finding dire obstacles, in their quest for knowledge.I spared a thought to the child brides in Yemen, who will not be rescued and sent to school. For each one of [...]

 15. Thr painter in The story is someone who's sensing buds which were irrigated by blood of unfinished Love. The main character represents determination and passion.His respect for Vladimir Lenin urged me to read about him. His passion for his leader is enviable.I had read it in Urdu translation in old world literature magazine called "Sabrang(All Colours) Digest" in my adolescent years. This is why here's no desire to read it again as this will ruins the impact it had left on that innocent mind.So [...]

 16. This is the original Russian version of the world famous novel 'The First Teacher' (most of our Sinhala readers may know this novel as GURUGEETHAYA). I have only read the novel's Sinhala translation. And it is because that does not offer an English or Sinhala translation the novel,I decided to add its Russian version. Hope this won't much confuse you

 17. 10 из 5!Почему-то ожидала, что книга будет с довольно простым детским сюжетом. Оказалось, что все совсем не так. Поднято много интересных взрослых тем, проблемы героизма, образования, войны, мнения общества и черствости души. Такая маленькая книга смогла произвести огромное в [...]

 18. ucalisan/2014/Savaş sonrası Süleymanova köyüne öğretmen olarak görevlendirilen Duyuşen ile öğrencisi Altınay'ın köyün girişine diktiği kavakların anlatıldığı Aytmatov'un harika bir hikayesi daha. Sadece 61 sayfaya sığdırılmış olmasına rağmen anlatım güzelliği ile yine büyülüyor.

 19. I do not agree with the political philosophy of the book, but the brushstrokes of humanity that it uses to paint the picture in your mind is nothing short of phenomenal.

 20. කවුරුත් හොඳයි කියන නිසා කියෙවුවා. ඇති දෙයක් නෑ නේ?! O_o

 21. المعلّم الأول !!!وكأنها جزء من حكياتنايبدأ إيتماتوف روايته المعلم الأول بالحديث عن قريته كوركوريو التي تقع على سفوح إحدى الهضاب المطلة على السهل الكازاخي،انها قصة شجرتين و فتاة عاشقة لمعلمها الأول،ان بداية الخيط الرئيسي في الرواية،هو افتتاح اهل القرية لمدرسة جديدة في القر [...]

 22. Мне кажется что я просто влюбился в этот текст с первых страниц потому что мне очень понравилось, как автор повествует о природе, как красиво он подбирает слова, и я почувствовал, что это такое описание, которого я уже давно не встречал. Я соскучился по таким текстам из школь [...]

 23. I love how this story of just 35 pages (read the English translated version off a downloaded PDF), has made a lasting impression on my mind. Importance of a sound education (regardless of gender and social status) and how much a little encouragement can go a long way cannot be emphasized on more! Vivid imagery through poetic phrases and the use of symbolism. A good read indeed.

 24. A beautiful novella on life in a remote village in Kazakhstan in the early days of the USSR, when the future looked bright.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *