Asa-yı Musa

Asa y Musa Risale i Nur Kur an ayetlerini mana y n nden a klamas yla tefsir ilmi i inde de erlendirilirken zaman n inan ve ahlak gibi problemlerini tart mas a s ndan da kelam ilmi er evesinde de erlendirilmekte

 • Title: Asa-yı Musa
 • Author: Bediüzzaman Said Nursî
 • ISBN: 9799756438205
 • Page: 298
 • Format: Hardcover
 • Risale i Nur, Kur an ayetlerini mana y n nden a klamas yla tefsir ilmi i inde de erlendirilirken zaman n inan ve ahlak gibi problemlerini tart mas a s ndan da kelam ilmi er evesinde de erlendirilmektedir M ellifin kendisi bu iki hususu risalelerinde belirtmi tir Risale i Nur, konular ele al tarz , muhtevas ndaki derinli i ve kapsaml l bir ok kesimin yo un ilRisale i Nur, Kur an ayetlerini mana y n nden a klamas yla tefsir ilmi i inde de erlendirilirken zaman n inan ve ahlak gibi problemlerini tart mas a s ndan da kelam ilmi er evesinde de erlendirilmektedir M ellifin kendisi bu iki hususu risalelerinde belirtmi tir Risale i Nur, konular ele al tarz , muhtevas ndaki derinli i ve kapsaml l bir ok kesimin yo un ilgisini ekmi tir Bir yandan yurt i inde ve d nda e itli halk kesimleri taraf ndan okunmakta ve di er yandan hakk nda uluslararas sempozyumlar d zenlenmekte ve bir ok akademik makale ve tezlere konu olmaktad r Mesela bunlar aras nda a da d n rlerden Fasl Prof Dr Taha Abdurrahman, Risale i Nur un d nce d nyas nda yapt b y k devrimden s z ederken, onun di er y nlerinin yan nda bu y n n n de kayda de er oldu una dikkat ekmektedir Baz Bat l filozoflar, her eyin merkezine akl ald lar ve sadece akl n r n olan hususlara itibar ettiler Hatta bu hususta yle ileri gittiler ki, ncil ve Kur an gibi semavi kitaplar ve temsil ettikleri dinleri de akl n etraf nda d nen di er e ya aras na katarak, akli sistem i inde onlara bir tan m getirdiler Yani, t pk eski insanlar n d nyay sabit san p g ne in de onun etraf nda d nd n tevehh m ettikleri gibi, akl sabit kabul ederek semavi kitap ve dinleri onun etraf nda gezdirdiler te Bedi zzaman, Risale i Nur la d nce d nyas ndaki bu gidi at olmas gereken mecraya evirdi, t pk ilim d nyas nda Kopernik in yapt gibi Nas l ki Kopernik, D nyan n sabit, g ne in onun etraf nda d nd eklindeki eski g r ortadan kald r p onun yerine, d nyan n hem kendi etraf nda, hem g ne in etraf nda d nd n ispat etti Bedi zzaman da Risale i Nur la d nce d nyas nda buna benzer bir ink lap ger ekle tirdi nsan n d nce d nyas sabit olamaz D nce d nyas hem kendi ekseni etraf nda d ner, hem de vahiy g ne inin etraf nda d ner diyerek insan d ncesinin olmas gereken as l yerini tespit etmi , akl yaln zl k ve karanl ktan kurtararak ayd nlatm ve rahatlatm t r Ayr ca Risale i Nur, bir Kur an tefsiri olmas itibariyle, akl n yan s ra, kalb, ruh ve di er b t n duygulara da hitap etmektedir Ahlak n b t n boyutlar na k tutmakta ve bir ok sosyal probleme z mler sunmaktad r Ancak onun bu ve benzeri daha bir ok meziyetini en iyi ekilde anlaman n yolu her halde onu a p bizatihi okumak ve ya amakla olur te bu sebeple sizi Asa y Musa yla ba ba a b rak yoruz Sunu tan

  One thought on “Asa-yı Musa”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *