İstanbul'da Gündelik Hayat

stanbul da G ndelik Hayat nsanl n varolu haritas nda stanbul imparatorluklar d nemi boyunca hep y netici g c n merkezini temsil etti Roma Bizans ve Osmanl bu merkezin etraf nda ekillenen birer medeniyet dairesi olarak tari

 • Title: İstanbul'da Gündelik Hayat
 • Author: Ekrem Işın
 • ISBN: 9789750800542
 • Page: 406
 • Format: Hardcover
 • nsanl n varolu haritas nda stanbul, imparatorluklar d nemi boyunca hep y netici g c n merkezini temsil etti Roma, Bizans ve Osmanl , bu merkezin etraf nda ekillenen birer medeniyet dairesi olarak tarihte yerlerini ald lar Tarihe bu a dan bakmak ve onun sayfalar nda insanl n maceras n okumak demek, bir bak ma Anadolu, Balkanlar ve Akdeniz in g nde parlayan bu nsanl n varolu haritas nda stanbul, imparatorluklar d nemi boyunca hep y netici g c n merkezini temsil etti Roma, Bizans ve Osmanl , bu merkezin etraf nda ekillenen birer medeniyet dairesi olarak tarihte yerlerini ald lar Tarihe bu a dan bakmak ve onun sayfalar nda insanl n maceras n okumak demek, bir bak ma Anadolu, Balkanlar ve Akdeniz in g nde parlayan bu g z kama t r c y ld z her defas nda yeniden ke fetmek demekti nsanl k stanbul u ke fettik e, kendi ge mi ine uzanan yolun da tutkulu bir yolcusu oldu unu farketti Bug n stanbul, kaybetti imiz b t n de erleri itinayla saklayan bir hazinedir Y n n a ran toplumsal kimli imiz i in bir pusula, r yen estetik zevkimiz i in bir mihenk ta ve bozulan adalet duygumuz i in g venilebilir bir terazi olma i levini stlenen bu ehir, kendisine sorulacak her t rl soruya cevap niteli i ta yabilecek insan tecr besini ve bilgi birikimini bize c mert e sunmaktad r stanbul da G ndelik Hayat toplumsal kimli imizin k kenlerine do ru k lan bir yolculu un arp c g r nt lerinden ibarettir nsan, K lt r ve Mek n ili kileri d zleminde bir imparatorluk ehrinin tarihini ku atan al ma, sosyal disiplinler aras ndaki dengeyi ba ar yla kuran yeni tarih yaz m n n da dikkate de er bir rne idir Siyasetten k lt re, mimariden edebiyata uzanan ok boyutlu bir zemin zerinde ger ekle tirilmi kurgusu ve kendine has sl buyla ayn zamanda, g n m z tarih isinin de stanbul a sundu u bir arma and r.

  One thought on “İstanbul'da Gündelik Hayat”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *