Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi

Rus Devlet Ar ivlerinden Belgede Ermeni Meselesi Rus devlet ar ivlerinden Ermeni meselesine ve soyk r m iddialar na bak arl k Rusyas Kafkas Cephesi ncesi ve sonras nda konuyla yak ndan ilgili ve taraft Hatta Mehmet Perin ek e g re olaylar n f

 • Title: Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi
 • Author: MehmetPerinçek
 • ISBN: 9789752935587
 • Page: 373
 • Format: Paperback
 • Rus devlet ar ivlerinden Ermeni meselesine ve soyk r m iddialar na bak arl k Rusyas , 1915 Kafkas Cephesi ncesi ve sonras nda konuyla yak ndan ilgili ve taraft Hatta Mehmet Perin ek e g re olaylar n finans r ve k k rt c s da arl k Rusyas yd.Kitap Moskova daki devlet ar ivinden Rus, Ermeni, Azeri, G rc belgeleri ve kay tlar yla konuya farkl bir bak kazand r Rus devlet ar ivlerinden Ermeni meselesine ve soyk r m iddialar na bak arl k Rusyas , 1915 Kafkas Cephesi ncesi ve sonras nda konuyla yak ndan ilgili ve taraft Hatta Mehmet Perin ek e g re olaylar n finans r ve k k rt c s da arl k Rusyas yd.Kitap Moskova daki devlet ar ivinden Rus, Ermeni, Azeri, G rc belgeleri ve kay tlar yla konuya farkl bir bak kazand r yor.Perin ek kitapta her eyin 1876 Bulgar ayaklanmas ndan sonra ba lad n , Ruslar n, bu ayaklanmay rnek alarak Ermenileri rg tleyip harekete ge meleri i in k k rtt n savunuyor.Perin ek e g re, ilk sald r lar ger ekle iren Ermenilerin, T rk birliklerinin misilleme isyan bast rma yapmalar n sa lad ktan sonra, muhtemelen a r kay plar verilece i ng r lm ve bu yolla seslerini d nyaya duyuracaklar konusunda Ermeni eteleri Rusya dan destek g rm t.Bu yolla Ermeniler d nya kamuoyunun yard m ve bask s yla ba ms zl k ilan etmelerinin m mk n oldu una inand r lm lard.Hatta bu durumu halka Ermeni yazarlar arac l yla duyurmu lar ve Ermenilere y nelik genel ayaklanma a r s yapm lard.Mehmet Perin ek in kitab nda, u anda Ermenistan da yasak olan ve Avrupa k t phanelerinden toplat lan kitaplardan da al nt lar var.1918 de Ta nak Ermenistan n ilan ndan sonra Ermenilerin i eride b y k etnik temizlik yapt klar na dair kay tlara da ver veriliyor Y z Belgede Ermeni Meselesi nde.

  One thought on “Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *