One thought on “Ann an dùthaich ùr”

  1. ’S e seòrsa colonial romp a th’ anns an leabhar seo. Bha eagal orm gum biodh, ach bha cuid de dhòchas agam fhathast gun tionndaidheadh e a-mach na b’ fheàrr. Gu mì-fhortanach, cha do thionndaidh. Tha an sgrìobhadh ceart gu leòr, ach tha an sgeulachd fhèin ro-innseach, làn chlichés (agus stereotypes mu dheidhinn nan tùsanach), agus làn iol-ghnèitheachd dòrainneach ’s gun fheum. Tha an leabhar coltach ri mar gun deach a sgrìobhadh aig toiseach na ficheadamh linne, ach b’ an [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *