Geleceği Yönetmek: Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata

Gelece i Y netmek Y ksek Stratejiden Etki Odakl Harekata Gelece i kim bilmek istemez ki Her ne kadar falc lardan medet umsak da bunun m mk n olmad n n hepimiz fark nday z asl nda Oysa ki yar n ne olaca n renmeye al mak yerine gelece i yaratmak ve onu y netm

 • Title: Geleceği Yönetmek: Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata
 • Author: Erol Mütercimler
 • ISBN: null
 • Page: 192
 • Format: None
 • Gelece i kim bilmek istemez ki Her ne kadar falc lardan medet umsak da bunun m mk n olmad n n hepimiz fark nday z asl nda Oysa ki yar n ne olaca n renmeye al mak yerine gelece i yaratmak ve onu y netmek g c ne sahibiz Bu nas l olacak ok basit Matematik akl m z kullanaca z Matematik ak l, yar n n m ze al p bug n yapma yetene idir Son g nlerin moda s zc Gelece i kim bilmek istemez ki Her ne kadar falc lardan medet umsak da bunun m mk n olmad n n hepimiz fark nday z asl nda Oysa ki yar n ne olaca n renmeye al mak yerine gelece i yaratmak ve onu y netmek g c ne sahibiz Bu nas l olacak ok basit Matematik akl m z kullanaca z Matematik ak l, yar n n m ze al p bug n yapma yetene idir Son g nlerin moda s zc olan stratejiyi ok yal n olarak tan mlamak gerekirse olanaklarla ko ullar rt t rme sanat d r Demek ki gelece i y netmek i in ilk olarak yarat c olmak gerekiyor Peki niye T rk insan bu yarat c l n ortaya koyam yor nk daha ocuklu unda oynad oyuncaklar onun d g c n harekete ge irecek nesneler olmuyor Bug n n karar al c lar n n ocukluklar nda seyretti i Hacivat ve Karag z, arkas ndaki bir sopayla oynat lan tek boyutlu kuklalar Bat da ise kuklalar be parmaktaki iplerle oynat l r Bat da kuklac lar y nlendirenlere strateji denirken, bizde ad d zenbaz oluyor Strateji deyince ilk akla gelen sava lard r Oysa strateji hayat n ta kendisidir Cebimizdeki paray kullanmaktan a ka kadar ya am n her alan bir strateji uzmanl gerektirir Stratejide ans n, hilenin, kumar n, umudun yeri yoktur E er stratejiniz yanl sa taktik do rularla zafere ula amazs n z Bu nedenle stratejik d nme, stratejik ng r esas unsurlar olarak kar m zda durmaktad r Gelece i y netmek demek, liderlik ve g c , krizi, riski y netmek demektir En rk t c olan da yeni sava lar n bilgi sava lar olmas d r T rkiye gibi lkeler bu yeni sava t r yle nas l ba a kacak Art k yeni y zy l internetin damgas n vurdu u bir y zy ld r e ekonomi, e ticaret, e devlet, e imza, e noter gibi yepyeni kavramlarla kar kar yay z 20 y zy ldan al t m z Y ksek Strateji de i mi , Etki Odakl Harek ta ge ilmi tir T rkiye de hen z konu ulmayan bu konu ilk kez bu kitapta tart maya a l yor Bu kitap, ilk kez bizlere kendi gelece imizi y netmenin y ntemlerini bizim dilimizde sunuyor Belirlenmi vizyonu ger ekle tirmenin asl nda ok kolay oldu unu, bunun da yine ak lla olanakl k l naca n g zler n ne seriyor Yeter ki bakt m z g rebilelim D nyan n yuvarlak oldu unu d n yorsan z yan l yorsunuz Bu kitab okuduktan sonra d nyan n d z oldu unu g receksiniz.

  One thought on “Geleceği Yönetmek: Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *